Tekst przysięgi małżeńskiej | COCONUT WEDDING

Tekst przysięgi małżeńskiej


 

GREETING – POWITANIE 

On behalf of ____________ & _____________, I welcome you and thank you all for gathering here on this beautiful day in this beautiful setting to witness their joining together as husband & wife.
The fact that you all have travelled such a great distance to be here today is a testament to the amazing amount of love and support they have. Many of you have given them much happiness, warmth, and guidance through the various stages of their lives.
They would like to sincerely thank you all for being here to celebrate their wedding day.
Welcome everyone, I’m Rev. Kimo Taylor, Aloha!

W imieniu ____________ i _____________, witam was i dziękuję wam wszystkim za zgromadzenie tutaj w ten piękny dzień, w tej pięknej scenerii, abyście mogli zobaczyć, jak łączą się razem jako mąż i żona. Fakt, że wszyscy przebyliście tak dużą odległość, aby tu być dzisiaj, jest świadectwem niesamowitej ilości miłości i wsparcia, jakie mają. Wielu z was dało im wiele szczęścia, ciepła i przewodnictwa na różnych etapach ich życia. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, że jesteście tutaj, aby świętować swój dzień ślubu. Witajcie wszyscy, nazywam się Kimo Taylor, Aloha!

 


 

DECLARATION – DEKLARACJA

To the groom, I ask this question, will you have _______________, whose hands you now hold, choosing her alone to be your wedded wife, and will you love her, comfort her, honor her at all times and be faithful to her, and to her alone? If so please answer, “Yes, I will!”

To the bride, I ask this question, will you have _______________, whose hands you now hold, choosing him alone to be your wedded husband, and will you love him, comfort him, honor him at all times and be faithful to him and to him alone? If so please answer, “Yes, I will!”

Pana Młodego pytam, czy chcesz pojąć Klaudię, której dłonie teraz trzymasz, za swoją żonę, czy będziesz kochał ją, wspierał ją, szanował ją zawsze, oraz będziesz jej i tylko jej wierny? Jeśli tak odpowiedz: “Tak, chcę!”
Pannie młodej, zadaję to pytanie, czy chcesz pojąć Pawła, którego dłonie teraz trzymasz, za swojego męża i czy będziesz go kochać, pocieszać, szanować przez cały czas oraz czy będziesz mu i tylko mu wierna? Jeśli tak, proszę odpowiedzieć: “Tak, chcę!”

 


 

PERSONAL VOWS (This is an OPTIONAL ELEMENT)

Bride & Groom may READ personal vows to each other

To moment, w którym możecie do siebie skierować kilka słów, nawet przeczytać z kartki, zupełnie dowolnie i złożyć swoja własną przysięgę, jeśli jest taka wasza wola. Możecie się albo przygotować wcześniej albo mówić spontanicznie z głębi serca.
Fajny moment Jeśli para decyduje się nic nie mówić, to przechodzimy do formalnej przysięgi, powtarzanej po urzędniku.
Urzędnik wcześniej przed Ceremonia zapyta Was czy chcecie skierować do siebie kilka słów czy nie.

 


 

FORMAL VOWS – PRZYSIEGA 

GROOM
“I, ______________, take you ______________, to be my lawful wedded wife; to have and to hold, from this day forward; for better or worse, for richer or poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, always.”

BRIDE
“I, ________________, take you _________________, to be my lawful wedded husband; my constant friend, my faithful partner, and my love from this day forward. I promise to love you unconditionally, to encourage and inspire you, to honor and respect you, to laugh and cry with you, and I will cherish you, forever.”

 

PAN MŁODY
Ja, ____, biorę sobie ciebie ______ za żonę, by Ciebie mieć i z Tobą być od dziś, na lepsze i gorsze, w bogactwie i w ubóstwie, w chorobie i w zdrowiu, by Cię kochać i wielbić, zawsze.
PANNA MŁODA
Ja, _______, biorę Ciebie_______ za męża; mojego przyjaciela, wiernego partnera i moją miłość. Ślubuję kochać Cię bezwarunkowo, wspierać i inspirować, szanować oraz płakać i śmiać się z Tobą, wielbić Cię od dziś na zawsze.

 


 

EXCHANGE OF RINGS – WYMIANA OBRACZEK

These rings, being circles, have no beginning and have no end. They represent the true and eternal nature of love.   __________ & __________ as you wear these rings, you will always be surrounded by that love, trust, caring and support no matter where you are in the world today.

Te obrączki są okręgami, nie mają początku i nie mają końca. Reprezentują prawdziwą i wieczną naturę miłości. __________ i __________, noszach te obrączki, będziecie zawsze otoczeni miłością, zaufaniem, troską i wsparciem bez znaczenia kim jesteście dzisiaj w świecie.

 


 

RING VOWS – PRZYSIEGA PODCZAS WYMIANY OBRACZEK

(Bride/Groom)
“______________, I give you this ring, I pledge to you my love, my devotion and my life, for as long as we both shall live.”

“____,, daję Ci te obrączkę, przysięgam Ci moją miłość, moje oddanie i moje życie, tak długo jak będziemy żyć.”

 


 

UNITY SAND CEREMONY – CEREMONIA ŁĄCZENIA PIASKU (element opcjonalny)

Bride and Groom exchange & pour personal color of sand into unity jar

To begin this sand ceremony, please hold your respective sand containers.   _______ sand is Pink in color and _______ sand is Blue in color, each of which represents you as individuals. I’ve taken the natural beach sand, placed on the bottom. Representing the foundation and roots of where this marriage began.

And as the grains of sand now begin to inter-mix with each other, so it is with your individual lives and as the grains will no longer stand alone, so it is now becoming one – never to be separated again.

Panna młoda i pan młody wymieniają i wsypują przynależne do nich kolory piasku do słoika jedności.
Aby rozpocząć ceremonię łączenia piasku, podnieście swoje pojemniki na piasek. Piasek ______ ma kolor Różowy, a piasek_______ ma kolor niebieski, każdy przedstawia Was jako osobę fizyczną. Ja umieściłem naturalny piasek plażowy na dnie. Reprezentuje on fundamenty i korzenie, na których rozpoczyna się to małżeństwo.
Tak jak ziarna piasku zaczynają teraz mieszać się ze sobą, tak samo mieszają wasze indywidualne życia. Ziaren nie da się już oddzielić, i wy również stajecie się teraz jednym i na zawsze takim pozostaniecie

 


 

LEI EXCHANGE   – WYMIANA LEI
(following the Ring Exchange)

Rev. pass’s lei to Bride & Groom and exchange with each other

The tradition of the Hawaiian Wedding Lei say’s that each blossom and flower of the lei represents the talents and gifting’s we’ve received in our individuals lives from our families – all your traditions, customs and heritage are being culminated into one today. The giving and receiving of the lei, is the accepting of those gifting’s, accepting each other just the way you are, never taking each other for granted and taking each day, one day at a time.

(Urzędnik podaje Pani Młodej i Panu Młodemu girlandy to wzajemnej wymiany)
Tradycja Hawajskich Ślubnych Lei mówi, że każdy pączek i kwiat girlandy reprezentuje talenty i darowizny, które otrzymaliście w waszym życiu indywidualnym od waszych rodzin – wszystkie wasze tradycje, zwyczaje i dziedzictwo są obecnie kulminacją w jedno. Podawanie i przyjmowanie lei jest akceptowaniem tych darów, akceptowaniem siebie nawzajem takimi, jakimi jesteście, nigdy nie biorąc siebie nawzajem za pewnik i przyjmując każdego dnia, jednego dnia na raz.

 


 

HAWAIIAN BLESSING – HAWAJSKIE BLOGOSLAWIENSTWO

Ekolu mea nui, ame ke aloha, ke aloha kai o ai e, pomaika’i, na mea au pa’u.

“Three greatest things are Faith, Hope and Love – greatest of these is Love”

“Trzy największe rzeczy to wiara, nadzieja i miłość – największą z nich jest miłość”

 


 

PRONOUNCEMENT – OŚWIADCZENIE

For as much as you,____________ & ____________ have agreed to marry and have witnessed this before this company of witnesses, and have given and pledged your love, each to the other, and have declared this love by the sharing of vows and the exchanging of rings, it is by the authority vested in me, by the State of Hawaii, I now pronounce you husband and wife.

_______________, you may now kiss the bride. (Rev. blows Hawaiian Conch Shell during First Kiss)

Ladies and gentlemen, it is my privilege and honor to present to you today;

 

Tak jak wy, __________ i __________ zgodziliście się poślubić siebie i dokonaliście tego przed tą grupą świadków, dając i przysięgając sobie wzajemna miłość, a także ślubując tę miłość, składaniem sobie przysięgi i wymieniając się obrączkami, tak mocą nadaną mi przez stan Hawaje, niniejszym ogłaszam Was Mężem i Zoną.
_______________, możesz teraz pocałować pannę młodą. (urzędnik dmucha w Hawajska Muszle podczas pierwszego pocałunku)
Panie i panowie! To jest mój przywilej i zaszczyt dzisiaj wam przedstawić; :
Pani i Pani…..